تبلیغات
روستای آق داش ازبخش نوبران شهرساوه استان مرکزی - تصاویری ازبزرگ مردان وزنان ازگذشته تاکنون روستای آق داش اشتراک گذارده شده در تلگرام
Photo Nonea1 (669).jpga1 (677).jpga1 (675).jpgPhoto None458 (95).jpga1 (569).jpgPhoto None458 (103).jpg458 (136).jpga1 (561).jpgtitletitletitlePhoto NonePhoto NonetitletitletitletitletitletitlePhoto None458 (204).jpgPhoto Nonea1 (581).jpga1 (567).jpga1 (584).jpg458 (127).jpgPhoto Nonea1 (670).jpgPhoto Nonea1 (667).jpga1 (655).jpg812716367_120406 (2).jpg812835037_122966.jpgPhoto Nonea1 (94).jpg458 (161).jpg814434643_103197.jpga1 (156).jpgtitlea1 (416).jpg<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>812806302_122238.jpga1 (429).jpg812825614_128797.jpgtitlea1 (475).jpga1 (490).jpgPhoto NonePhoto NonePhoto None814432305_96930.jpg5-1389 (1).MOV4.jpg812314102_141205.jpg814511423_97226.jpgPhoto NonePhoto None<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>Photo None814738094_39150.jpgPhoto None458 (24).jpg458 (216).jpga1 (10).jpga1 (26).jpga1 (30).jpg814502188_102898.jpga1 (38).jpg458 (235).jpg458 (232).jpg458 (244).jpgPhoto Nonea1 (71).jpga1 (82).jpga1 (81).jpga1 (96).jpga1 (496).jpga1 (155).jpga1 (391).jpga1 (178).jpga1 (549).jpga1 (548).jpga1 (545).jpga1 (562).jpgPhoto Nonea1 (559).jpga1 (564).jpga1 (654).jpga1 (577).jpga1 (650).jpga1 (651).jpgPhoto Nonea1 (617).jpga1 (608).jpga1 (498).jpghttp://aghdashrosta.mihanblog.com/                     باغ خاطرات a1 (573).jpg7832 (134).jpgPhoto NonePhoto NonePhoto Nonetitletitletitletitletitle1367 2.avi35.jpg1367 2.avi9.jpgtitle1367 2.avi3.jpg1367 2.avi20.jpgtitlesheyk najafi.jpgPhoto None1_5_1_.jpgPhoto NonePhoto NonePhoto NonePhoto NonePhoto NonePhoto NonePhoto NonePhoto NonePhoto None7832 (74).jpgPhoto None812808929_112024.jpg92913901.jpga1 (593).jpga1 (585).jpga1 (576).jpga1 (538).jpga1 (544).jpga1 (539).jpg114839757.jpga1 (500).jpg                                  لینک  تصاویر در سایت                 https://photos.google.com/share/AF1QipONA5q7CP3Ee0m           


  


                                                                   @aghdashrosta