با سلام و درود به شما:

  درگذشته ارتباطات انسانها به گونه ای بودکه مشاغل غالبا موروثی بود ویا شغلهایی در یک طایفه پیوسته مستمرواز همدیگر  تبعیت میکردند..... با گذر زمان وحرکت سبک زندگی به رفاه طلبی و یا کوچ به شهرها شعله های بعضی از مشاغل در روستاها رو به کم سو شدن وبعضا به خاموشی آن شغل وحرفه درآن منطقه گردید... برآن داریم تا جهت تداعی خاطرات از شیر مردان وشیرزنانی نام ببریم  که با حداقل امکانات موجود جهت امرار معاش وبرطرف کردن مشکلات همنوعان خودهرکدام به نوعی مشاغلی متناسب با روحیات وتخصص خود داشته ویا تعداد از آنان این تخصص را حرفه نمیدانستند بلکه برای امور خیر ویا به رسم آداب انساندوستانه انرا انجام میدادند......  القصه پیشاپیش از دوستانی که مارا در این امر یارکرده اند ازجمله دوست عزیزمان حمزه رنجبر تشکروقدردانی مینماییم  

                          تعدادی ازمشاغل ومتصدیان امور خیریه در دهه 1340تا 1360 در روستای آقداش :       

                                          


اماکن خدماتی عمومی: معمولا منازل بعضی از همولایتیها مرکز تجمع وانجام کارهای خدماتی وتعقیر تحول روی محصولات بودبطور مثال گرفتن آب انگور      برای بدست آوردن شیره انگوروتهیه باسلق وغوراوا و..یا چاله ای بود برای تهیه گندم پوست کنده که توسط کوبیدن گندم بوسیله (تخماق) وتهیه وبرش انواع رشته و...=درقلعه بالا( منزل * زنده یاد آقا محمد دایی صمدیو* مرحومه گرجی خاله ومنزل * مرحوم علی اکبر رفیعی عمو زده )و... در قلعه پایین منزل خدابیامرز*  هاشم مددی  و* مرحوم مشهدی محمد علی سروش و* زنده یاد صادق احمدی و* مرحوم پیرعلی و... که درفصلهای تابستان این مکانها  پاتوق مردمان خوش قلبی بود که برای کمک وهمکاری دور هم جمع میشدندوگل میگفتندوگل میشنفتن   یاد باد آن     روزگاران یاد باد.   


حرفه دشتبانی( داش دگن ) نگهبانان باغات ومزارع =: این افراد چنان قاطعیت و باجذبه بودند ومعمولا  توان وقامت منحصر بفردی داشتند  که در فصل تابستان برای حراست از باغات انتخاب میشدند روح جمیع آنها قرین رحمت از قدیمترین آنها میتوان مرحوم قارداش علی حبیبی  زنده یاد * مشهدی اسدعزتی * مشهدی محسن * مرحوم هادی خان خانی  و جناب آقای مشهدی ابوالفتح سعیدی *   مرحوم ا..وردی و* زنده یاد عباسعلی رنجبر و دشت بانان *-مرحوم محمدهادی خانی-مرحوم اسدعزتی-صفدرتشنه جگر*خدا بیامرزاصغر اصلانی و...را یاد برد                                                                                   


   اموربهداشتی (آرایشگری-تزریقاتی دندان کشی-ختنه= *مرحوم مشهدی حیدر تشنه جگر که به جرات میتوان گفت که توسط اون بزرگوار بیش از 90%بچه های آن دوره مسلمان شدن با اون امکانات اولیه که جا سخن باقی نمیگذاد     

مرحوم مشهدی حیدر تشنه جگر (مهرماه 1360)


  مقنیان وحفاران قناتا: * مرحوم نقی طهماسبی * زنده یاد ذبیح ا... مروتی و *جناب مشهدی رشیدنجفی را یاد کرد که با زدن چاه آب ویا حفر قنات زندگی را در ده به مردم وطبیعت ارزانی میداشتند 


            گیوه دوزی*  مرحوم استاد فتحعلی رحمتی-مرحوم تقی ایمانی-مرحوم خیرا...رحمتی مرحوم احمدآقا رحمتی مرحوم میرزاولی نادری-مرحوم اکبرذوقی مرحوم کربلایی شفیع بهرامی

دور دوزی * مرحوم حاج آقا امیری-

اورسی دوزی*مرحوم حسن آقا طالبی (اصالتایاتانی بوده)

رنگرزی*مرحوم علی نقی رفیعی پدربزرگ مدیر وبلاگ-مرحوم کلب عاشوری-مرحوم محمدولی یوسفی-مرحوم حسن احمدی-مرحوم ابوالفضل احمدی-مرحوم حسین احمدی مرحوم ابولقیس سعیدی-مرحوم تقی ایمانی

نقشبندی*مرحوم استادفتحلی رحمتی وفرزندانش (احمدآقا وخیرال...رحمتی)مرحوم علی نقی رفیعی

صنف آهنگری* استادعباس عباسی                           


اطلاع رسانها(جار چیان) :در گذشته خبررسانی  بشکل کنونی خبری از  اس ام اس - ایمیل - تلفن و... نبود جهت اطلاع رسانی مردم جهت امور خیرو شر افرادی بودند که با صدای بلند خبر رسانی میکردنددراینجا  جا دارد از مرد روشن دلی یاد کنیم که در عین نابینای دلی داشت همچون دریا وصدای داشت دل نشین  * مرحوم  مشهدی عیوض پدر جناب مشهدی سلطان علی در قلعه بالا از روی دینگه آمار ورود اتوبوس ومینی بوس  که از شهر میامدند را به مردم اطلاع میداد ویاریختن گردو توسط بچه ها ی شر را به اطلاع عموم ویا اگرمرگ ومیر ویا جشن وگردهمایی در مسجد بود اطلاع رسانی میکرد... پس از او*   زنده یاد مشهدی حیدر تشنه جگر اطلاع رسانی حضوری را انجام میداد و * آقای مشهدی صفتر تشنه جگر پس ازآن و...                   

 


  موذنها واذان گویان : میتوان از گذشته دور* مرحوم  علی نقی رفیعی پدر بزرگ بنده (حرفه رنگرز) و*زنده یاد مشهدی سروش و*  مرحوم هادی خان ودر انتها یادی از خدابیامرز * مشهدی قندعلی شهبازی که به علت خواندن مرتب ذکر به صلوات... معروف بودمرحوم کربلایی اسدخلیلی-مرحوم محمدهادی خانی نام ببریم ازحاج شیخ محمد علی نجفی از پیشکسوتان درامر آبادانی وامام جماعت مسجد در گذشته و جناب حاج علی آقا اصلانی از موذنها در حسینه کنونی امام جماعت کنونی مسجد روستای آقداش جناب مشهدی عزیز آقای مرادی

 

میباشد


  نفت فروشی*مرحوم ایپک علی آزاده دل-مرحوم بیرامعلی ابراهیمی-مرحوم نوروزعلی آزاده دل-مرحوم فتح ا...قاسمی-مرحوم قندعلی شهبازی-مرحوم سبزعلی ترکحصاری-مرحوم برات ولی زاده-مرحوم بیرام امیری-مرحوم کربلایی اسدخلیلی

کدخدایان روستای آقداش* مرحوم ا...وردی شاکری-مرحوم صادق احمدی مرحوم امان ا...یوسفی-مرحوم حاج امین اکبری-مرحوم کردعلی حبیبی-مرحوم حاج تقی ایمانی به عنوان خانه انصاف پس ازانقلاب سفید شاه مردم وعضوگیری حزب رستاخیز-مرحوم محمدعلی سروش

تعمیرکاران آسیاب وآسیابانی*مرحوم حاج آقاامیری-مرحوم محمدحسین امیریدرتعمیرآسیاب مهارت داشت-مرحوم آقام محمد صمدی

چله دوانی برای پاچال*مرحوم عباسعلی رنجبر-مرحوم فتح ا...قاسمی-مرحوم بیرامعلی رمضانی

پاچال باف*مرحوم نقدعلی رنجبر-مرحوم ابوالقیس سعیدی-مرحوم تقی ایمانی-مرحوم نادعلی شکوری-مرحوم حسین رضاشکوری-مرحوم ذبیح ا...مروتی-مرحوم یارمحمدصمدی-مرحوم پیرمحمدصمدی-مرحوم محمدحسن اسماعیلی-مرحوم بیادعلی شکوری(زنده یادبیش از یکصدسال عمرنمود)-مرحوم بیرامعلی دولیخانی-مرحوم شهبازآذرباد-مرحوم ا...وردی شاکری-مرحوم براتعلی رمضانی

چلنگری(حلبی سازی)مرحوم سیدامیرحسینی

صنف سلمانی (آریشگری-دندان کشی-ختنه)مرحوم دکترقنبرتشنه جگر-مرحوم محمدتقی نادری-مرحوم حیدرتشنه جگر-مرحوم استادعباس مروتی

تتمه درودگری (ساخت نردبان-کرسی-ابزارکشاورزی)*مرحوم تقی نادری-

دوخت خیک وگاووس*مرحوم محمدتقی نادری

پوست وسالامبور*مرحوم ولی ا... ترابی حاج علی آقا اصلانی-محمدعلی رنجبر

خریدارکتیرا*مرحوم مشهدی سلیم مجنونی-مرحوم ولی ا...ترابی-مرحوم قشمعلی سلیمانی-مرحوم ابراهیمعلی نجفی-حاج علی آقا اصلانی-محمدعلی رنجبر

قصابی*مرحوم احمدآقارحمتی-حاج قیاسعلی مهری-حاج علی آقااصلانی-محمدعلی رنجبر  


                                                                                                                                                                  تعزیه         


  بنا هاو معماران : * مرحوم عزت آقای مرادی –  *جناب استاد  مشهدی ابراهیم کرمی – *جناب استاد مشهدی عزیز آقا مرادی * جناب آقای مشهدی محمد علی رنجبرکه از اساتید معماری میباشند  نام بردد و....   


نجاران وآهنگران :   *  مرحوم مشهدی تقی نادری و    *مرحوم مشهدی مسیح ا...میری                    

مغازه داران: حاج علی آقا اصلانی * و *مرحوم مشهدی ابراهیم علی نجفی  بقالی*مرحوم حسین آقا بگ مرادی -حاج گلابعلی مهری*مرحوم قشمعلی سلیمانی-مرحوم امین اکبری-مرحوم ولی ا...ترابی-مرحوم ابراهیمعلی نجفی-حاج علی آقااصلانی-قیاس اصلانی                           گذری برتاریخ وتداعی خاطرات از روستای آقداش :بقلم استاد عزیزجناب سیدماشاا... حسینی تقدیم شما عزیزان @aghdashrosta با سلام در آستانه ساله نو مختصری از روسومات سنتی که از دهه ی سی شمسی بخاطر دارم را برای اطلاع جوانان عزیز کانال کندمیز آقداش @aghdashrosta ذیلا در چند نوبت ویرایش که انشالله مورد پسند واقع شود: در آن زمان نه چندان دور معمولا مردم آقداش کشاورز بودند ولی در ضمن آن به کار های دیگه ای هم همت می گماشتن کسانی مثل مرحوم ابراهیم علی نجفی در زمان خودش بقال یا خوار و بار فروش بودند که در همان مغازه ی کوچک هر چیزی که لازمه ی مردم بود را فراهم میکردند و به غیر از ایشان شاد روانان حاج امین آقا اکبری ، حاج گلاب علی مهری که بعد ها مرحوم ولی الله ترابی و آقای حاج علی اصلانی نیز به این جمع اضافه شده اند در آن موقع مشاغل دیگری هم مثل تأمین نفت جهت صرفا برای روشنایی بود که شاد روانان بایرام علی ابراهیمی ، ایپک علی آزاده دل و نوروز علی آزاده دل ، قند علی شهبازی و برات ولی زاده عهده دار بودند و عده ای بافندگی میکردند @aghdashrosta که کارگاه آنان اسمش باچال بود و مرحوم علی نقی رفیعی پدر بزرگ جناب مدیر رنگ رز بودند که بسیار سرشان شلوغ میشد همیشه دستشان رنگی بود هم ایشان اذان می گفتند و هم در ماه رمضان در بالای بام وقت سحر مناجات میخواندند و مرحوم عیوض علی جارچی بودند در دینگه می ایستاد و با صدای رسا جار میزد همه مطلع میشدند و مشاغل دیگه زنده یادان استاد قنبر علی تشنه جگر هم آرایش گر بودند @aghdashrosta و هم طبیب حاذق منطقه بودند و بعد از ایشان استاد حیدر علی تشنه جگر و استاد تقی نادری به شغل آرایشگری اشتغال داشتند به اضافه تأمین بهداشت مورد نیاز آن زمان از قبیل دندان ، حجامت ، ختنه ی اطفال و غیرو از اهمیت خاصی برخوردار بود که از آلام مردم می کاست و کسانی هم به شغل گرم کردن گرمابه خزینه میپرداختند و مرحوم سید امیر حسینی پدر بنده نیز چینی بندزن ، لحیم کار ، حلبی ساز بودند البته در منطقه به صورت سیار و مهم تر از همه مشاغل که بسیار کار ساز بود گون کنی یا کتیرازنی بود یک سال در میان هرکس املاک تقسیم شده ی خود را یا خودش کتیرا میزد یا اجاره می داد به کسی ولیکن مرحوم مشهد سلیم مجنون میرفت در تهران و یا در شهر های دیگر کل یک روستا را اجاره میکرد و با هم یاری اهالی روستای آقداش پیر و جوان چند ماهی کار میکردند و برای پاییز با دستان پر باز می گشتند که آذوقه ی زمستان آن سال تأمین شده بود @aghdashrosta و پس از آن به فکر جمع آوری هیزم برای سوخت زمستان می افتادند آن زمان رفت و آمد به منزل یک دیگر و شب نشینی و شب چرانی و نقل داستان های شیرین بسیار رایج بود و هرکسی که آذوقه ی زمستانش فراهم میشد دیگر غصه نداشت. لینک کانال تلگرامی کندیمیز آقداش @aghdashrost               


  درپایان امید داریم از دوستان وهمولایتیهای عزیز هر گونه پیشنهاد وانتقاد واطلاعات تصویری در هر زمینه ای دارند آنرا به آدرس  =     www.aghdashrosta@gmail.com  ایمیل نمایند تا پس از بررسی به نام دوستان ثبت گردد....

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار   

            شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد

تقدیم به کسانی  که کنارمان نیستند ولی حس بودنشان به ما شوق زیستن میدهد . . .  


 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic